Basic Sciences

Basic Sciences: To unravel mysteries of processes and products of the nature, which help to improve human health and welfare.

Experts ‘BASIC SCIENCES’ – SCI-FFI 2019:

 • DR. RAJAN DEY
 • DR. MAHESH BANDANAL
 • DR. MAHUA SAHA
 • SACHIN B KAKODKAR
 • B.R SHRINIVASAN
 • KAUSTUBH PRIOLKAR
 • G.K NAIK
 • DR. PARIJAT ROY
 • SHARVARI KULKARNI
 • DR. ANASUYA GANGULY
 • DR. AVINASH KUMAR